collectieve beheersvennootschap van audiovisuele producenten voor het kopiëren voor eigen gebruik in België
société de gestion collective des producteurs pour la copie privée en Belgique
Français / Nederlands
Laatste update : 26.11.2013 7:41

Nieuwe tarieven voor het kopiëren voor eigen gebruik 04.01.2010

Na 6 jaar onderhandelen werd op voorstel van de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, bevoegd voor auteursrechten, een koninklijk besluit uitgevaardigd die de tarieven voor het kopiëren voor eigen gebruik aan de huidige situatie aanpast. Dit besluit treedt in voege op 1 februari 2010.

Het besluit verduidelijkt eveneens dat het statuut van bepaalde toestellen en dragers, gebruikt voor de private kopie, aangepast kan worden op basis van een evolutie van de markt:   blu-ray, smartphones,…

Tabel met de nieuwe tarieven

Tekst van het koninklijk besluit

Openbaar uitleenrecht 23.02.2006
Bij Koninklijk besluit van 25 april 2004 werden de vergoedingrechten voor openbare uitlening van de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten van eerste vastleggingen van films geregeld.
Op vraag van de overheid, hebben de leden van Auvibel de coöperatieve beheersvennootschap Reprobel gemandateerd voor het innen en verdelen (primaire verdeling tussen enerzijds de rechthebbenden van geluids- en audiovisuele werken en anderzijds de rechthebbenden van litteraire en fotografische werken) van deze vergoeding.
De benoeming van Reprobel tot vennootschap belast met de inning en de verdeling van de vergoeding voor openbare uitlening werd bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 7 april 2005.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van BAVP die zal instaan voor het beheer en de verdeling van het deel dat toekomt aan de producenten van eerste vastleggingen van films. www.bavp.be

Link KB van 25 april 2004
Link KB van 7 april 2005

Raad voor de intellectuele eigendom 23.02.2006
Bij Koninklijk besluit van 5 juli 2004 werd bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een Raad voor de Intellectuele Eigendom opgericht.
Deze Raad werd opgericht met als doel adviezen over de problemen die ontstaan zijn door de evolutie van de intellectuele eigendom voor te leggen aan de minister die de intellectuele eigendom tot zijn bevoegdheden heeft.
Bij ministrieel besluit van 15 december 2005 werden de leden van deze commissie benoemd.
Nicole La Bouverie werd namens Procibel benoemd om binnen deze raad de producenten van audiovisuele werken te vertegenwoordigen.

Link KB van 5 juli 2004
Link MB van 15 december 2005

Europese hervorming kopiëren voor eigen gebruik 23.02.2006
De Europese commissie zal in de loop van 2006 het vergoedingsstelsel voor het kopiëren voor eigen gebruik hervormen.
Eurocopya heeft de opvolging van dit dossier op zich genomen.
De Commissie zal in de loop van de zomer van 2006 een impact studie betreffende dit onderwerp publiceren.
Vervolgens zullen de betrokken milieus geraadpleegd worden.

Verdeling rechten kopiëren voor eigen gebruik 2003 23.02.2006
De verdeling 2003 is in volle gang. Aangiftes voor dit uitzendjaar kunnen nog steeds ingediend worden.

Openbaar uitleenrecht 20.04.2005
Op 14 mei 2004 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit betreffende de vergoedingsrechten voor openbare uitlening van de auteurs, vertolkende of uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en producenten van eerste vastleggingen van films. Dit koninklijk besluit zet de bepalingen om van artikel 5 van de Europese richtlijn 92/100/EG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het huur- en leenrecht van auteursrechten binnen het domein van de intellectuele eigendom.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van BAVP die zal instaan voor het beheer en de verdeling van het deel dat toekomt aan de producenten van eerste vastleggingen van films. www.bavp.be

Verdeling 2002 20.04.2005
Op dit moment worden de rechten voor het uitzendjaar 2002 verdeeld.

Coderen uitzendjaar 2003 20.04.2005
Het coderen van het uitzendjaar 2003 is in volle gang. Aangiftes kunnen dus nog steeds ingediend worden. Belangrijk is dat er ook nog aangiftes kunnen ingediend worden vanaf 1997.

Verdeelsleutel CD data 20.04.2005
De verdeelsleutel 2004 geluidswerken/ audiovisuele werken voor de CD data werd binnen AUVIBEL voor 2003 vastgelegd op 90/10 %.

DVD 20.04.2005
De verdeling 2004 zal uitgebreid worden met de eerste verdeling van de inningen op de DVD.

Omzetting van de Europese richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij. 20.04.2005
Tijdens de plenaire zitting van 14 april 2005 werd het wetsontwerp door de Senaat goedgekeurd. De tekst werd ter bekrachtiging overgezonden aan de Kamer.

Formulaires mis à jour. 15.06.2004
Les formulaires ont été mis à jour. Téléchargez la dernière version dans la partie 'téléchargements'.

PROCIBEL scrl/cvba - Rue des Chartreux/ Kartuizersstraatstraat 19, B3- B-1000 Bruxelles/Brussel
Tel. +32 (0)2-643.01.30 - Fax +32 (0)2-643.01.39 - e-mail : info@procibel.be